imglogo
Пръстен 037015/14 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin Basaran 

Training 19.06.2014 (5km)   307 place 
Training 22.06.2014 (10km)   89 place 
Training 23.06.2014 (20km)   741 place 
Training 25.06.2014 (30km)   960 place 
Training 27.06.2014 (40km)   592 place 
Training 29.06.2014 (60km)   139 place 
Training 02.07.2014 (80km)   199 place 
Training 14.07.2014 (30km)   692 place 
Training 28.07.2014 (60km)   163 place 
Training 08.08.2014 (40km) Training before Super Derby  274 place 
Training 11.08.2014 (50km) Training 2 before Super Derby  43 place 
Race 06.07.2014 (110km)   662 place 
Race 10.07.2014 (140km)   420 place 
Race 17.07.2014 (200km)   788 place 
Race 23.07.2014 (280km)   842 place 
Race 15.08.2014 (550km) SUPER DERBY 2014  50 place