imglogo
Пръстен 129004/15 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin BASARAN 

Training 15.06.2015 (5km)   878 place 
Training 16.06.2015 (10km)   217 place 
Training 19.06.2015 (20km)   551 place 
Training 21.06.2015 (30km)   39 place 
Training 26.06.2015 (60km)   1300 place 
Training 23.06.2015 (40km)   456 place 
Training 30.06.2015 (80km)   667 place 
Training 28.07.2015 (60km)   75 place 
Race 04.07.2015 (110km)   70 place 
Race 09.07.2015 (140km)   76 place 
Race 14.07.2015 (200km)   88 place 
Race 21.07.2015 (300km)   527 place 
AS Pigeon 2015