imglogo
Пръстен 129005/15 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin BASARAN 

Training 15.06.2015 (5km)   1403 place 
Training 16.06.2015 (10km)   990 place 
Training 19.06.2015 (20km)   1381 place 
Training 21.06.2015 (30km)   1512 place 
Training 26.06.2015 (60km)   557 place 
Training 30.06.2015 (80km)   1417 place 
Training 28.07.2015 (60km)   569 place 
Race 04.07.2015 (110km)   1426 place 
Race 09.07.2015 (140km)   920 place 
Race 14.07.2015 (200km)   967 place 
Race 21.07.2015 (300km)   220 place 
Race 01.08.2015 (505km) Derby 2015  341 place 
AS Pigeon 2015