imglogo
Пръстен 129008/15 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin BASARAN 

Training 15.06.2015 (5km)   1315 place 
Training 16.06.2015 (10km)   1430 place 
Training 19.06.2015 (20km)   1077 place 
Training 21.06.2015 (30km)   859 place 
Training 26.06.2015 (60km)   599 place 
Training 23.06.2015 (40km)   643 place 
Training 30.06.2015 (80km)   712 place 
Training 28.07.2015 (60km)   314 place 
Race 04.07.2015 (110km)   532 place 
Race 09.07.2015 (140km)   313 place 
Race 14.07.2015 (200km)   242 place 
Race 21.07.2015 (300km)   486 place 
AS Pigeon 2015