imglogo
Пръстен 147048/17 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin BASARAN 

Training 15.06.2017 (10km)   946 place 
Training 25.06.2017 (60km)   886 place 
Training 17.06.2017 (20km)   1081 place 
Training 20.06.2017 (30km)   1392 place 
Training 23.06.2017 (40km)   1448 place 
Training 29.06.2017 (80km)   1142 place 
Race 02.07.2017 (110km)   594 place 
Race 06.07.2017 (140km)   489 place 
Race 10.07.2017 (200km)   622 place 
AS Pigeon 2017