imglogo
Пръстен 147040/17 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin BASARAN 

Training 17.06.2017 (20km)   1683 place 
Training 25.06.2017 (60km)   668 place 
Training 20.06.2017 (30km)   439 place 
Training 15.06.2017 (10km)   76 place 
Training 29.06.2017 (80km)   192 place 
Training 23.06.2017 (40km)   212 place 
Training 21.07.2017 (30km)   181 place 
Training 24.07.2017 (80km)   238 place 
Race 02.07.2017 (110km)   1266 place 
Race 10.07.2017 (200km)   1222 place 
Race 16.07.2017 (300km)   84 place 
Race 29.07.2017 (505km) Derby 2017  269 place 
AS Pigeon 2017