imglogo
Пръстен 147030/17 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin BASARAN 

Training 15.06.2017 (10km)   705 place 
Training 25.06.2017 (60km)   23 place 
Training 17.06.2017 (20km)   620 place 
Training 20.06.2017 (30km)   384 place 
Training 23.06.2017 (40km)   454 place 
Training 29.06.2017 (80km)   1175 place 
Training 21.07.2017 (30km)   47 place 
Training 24.07.2017 (80km)   78 place 
Race 02.07.2017 (110km)   37 place 
Race 06.07.2017 (140km)   885 place 
Race 10.07.2017 (200km)   1061 place 
Race 16.07.2017 (300km)   206 place 
AS Pigeon 2017