imglogo
Пръстен 206935/18 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin Basaran 

Training 18.06.2018 (5km)   478 place 
Training 19.06.2018 (10km)   251 place 
Training 21.06.2018 (20km)   263 place 
Training 22.06.2018 (30km)   193 place 
Training 25.06.2018 (40km)   157 place 
Training 26.06.2018 (60km)   233 place 
Training 29.06.2018 (80km)   403 place 
Training 10.07.2018 (30km)   579 place 
Race 03.07.2018 (110km)   537 place 
Race 06.07.2018 (140km)   379 place 
Race 13.07.2018 (200km)   665 place 
Race 18.07.2018 (300km)   295 place 
AS Pigeon 2018