imglogo
Пръстен 206936/18 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin Basaran 

Training 18.06.2018 (5km)   937 place 
Training 19.06.2018 (10km)   241 place 
Training 21.06.2018 (20km)   818 place 
Training 22.06.2018 (30km)   808 place 
Training 25.06.2018 (40km)   930 place 
Training 26.06.2018 (60km)   272 place 
Training 29.06.2018 (80km)   252 place 
Training 10.07.2018 (30km)   260 place 
Race 03.07.2018 (110km)   491 place 
Race 06.07.2018 (140km)   527 place 
Race 13.07.2018 (200km)   347 place 
Race 18.07.2018 (300km)   694 place 
AS Pigeon 2018