imglogo
Пръстен 206937/18 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin Basaran 

Training 18.06.2018 (5km)   428 place 
Training 19.06.2018 (10km)   138 place 
Training 21.06.2018 (20km)   8 place 
Training 22.06.2018 (30km)   930 place 
Training 25.06.2018 (40km)   925 place 
Training 26.06.2018 (60km)   192 place 
Training 29.06.2018 (80km)   240 place 
Training 10.07.2018 (30km)   64 place 
Race 03.07.2018 (110km)   113 place 
Race 06.07.2018 (140km)   140 place 
Race 13.07.2018 (200km)   372 place 
Race 18.07.2018 (300km)   119 place 
AS Pigeon 2018