imglogo
Пръстен 206939/18 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin Basaran 

Training 18.06.2018 (5km)   309 place 
Training 19.06.2018 (10km)   98 place 
Training 21.06.2018 (20km)   395 place 
Training 22.06.2018 (30km)   319 place 
Training 25.06.2018 (40km)   318 place 
Training 26.06.2018 (60km)   146 place 
Training 29.06.2018 (80km)   760 place 
Training 10.07.2018 (30km)   797 place 
Race 03.07.2018 (110km)   36 place 
Race 06.07.2018 (140km)   283 place 
Race 13.07.2018 (200km)   242 place 
Race 18.07.2018 (300km)   532 place 
AS Pigeon 2018