imglogo
Пръстен 206938/18 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin Basaran 

Training 18.06.2018 (5km)   708 place 
Training 19.06.2018 (10km)   139 place 
Training 21.06.2018 (20km)   666 place 
Training 22.06.2018 (30km)   106 place 
Training 25.06.2018 (40km)   774 place 
Training 26.06.2018 (60km)   611 place 
Training 29.06.2018 (80km)   826 place 
Training 10.07.2018 (30km)   396 place 
Race 03.07.2018 (110km)   443 place 
Race 06.07.2018 (140km)   245 place 
Race 13.07.2018 (200km)   224 place 
Race 18.07.2018 (300km)   548 place 
AS Pigeon 2018