Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  60  28.07.2023 06:50:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
5 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003071 28.07.2023 07:47:17 0,000
6 0,000  SKY TEAM & BONCHEV BG-23-004930 28.07.2023 07:47:17 0,000
7 0,000  GERI GOCHEVA BG-23-69485 28.07.2023 07:47:18 0,000
8 0,000  VYARA & DIMO BG-23-003320 28.07.2023 07:47:18 0,000
13 0,000  NIK BOERS BG-23-004874 28.07.2023 07:47:19 0,000
23 0,000  VENTSI PIGEONS SPORT BG-23-60836 28.07.2023 07:47:21 0,000
32 0,000  DIMITAR KARCHEV BG-23-013344 28.07.2023 07:47:23 0,000
34 0,000  TEAM GALATA BG-23-017718 28.07.2023 07:47:23 0,000
39 0,000  FAMILY KOSTOVI BG-23-001011 28.07.2023 07:47:24 0,000
55 0,000  STEFAN NENCHEV BG-23-03010 28.07.2023 07:47:27 0,000
58 0,000  ARMY BG-23-30217 28.07.2023 07:47:27 0,000
61 0,000  NASKO STOYANOV BG-23-46640 28.07.2023 07:47:28 0,000
64 0,000  OLR SLIVEN BG-23-002907 28.07.2023 07:47:29 0,000
66 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003084 28.07.2023 07:47:29 0,000
68 0,000  P. MITOV & SG BG-23-04413 28.07.2023 07:47:30 0,000
70 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27358 28.07.2023 07:47:30 0,000
71 0,000  IBNI SINA VARNA UMUT TR-23-34-34356 28.07.2023 07:47:30 0,000
79 0,000  ZVEZDA BG-23-09011 28.07.2023 07:47:31 0,000
83 0,000  TEAM VECTOR MIG 71 BG-23-002682 28.07.2023 07:47:31 0,000
85 0,000  TEAM VECTOR MIG 71 BG-23-002692 28.07.2023 07:47:31 0,000
86 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35070 28.07.2023 07:47:32 0,000
88 0,000  STEFAN & IVAN BG-23-03030 28.07.2023 07:47:33 0,000
89 0,000  IBNI SINA VARNA NAMIK TR-23-46-00653 28.07.2023 07:47:33 0,000
97 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42498 28.07.2023 07:47:34 0,000
100 0,000  DIMITAR KASABOV BG-23-003007 28.07.2023 07:47:35 0,000
102 0,000  OLR SLIVEN BG-23-002920 28.07.2023 07:47:35 0,000
104 0,000  OLR SLIVEN BG-23-002903 28.07.2023 07:47:35 0,000
107 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003058 28.07.2023 07:47:36 0,000
109 0,000  NIKOLA RADEV BG-23-017608 28.07.2023 07:47:36 0,000
111 0,000  ILIYA LAZARSKI BG-23-54510 28.07.2023 07:47:37 0,000
113 0,000  SVILEN PENKOV BG-23-018011 28.07.2023 07:47:37 0,000
116 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42595 28.07.2023 07:47:37 0,000
119 0,000  STEFAN NIKOLOV BG-23-004697 28.07.2023 07:47:38 0,000
120 0,000  IVO SHOPSKI BG-23-64234 28.07.2023 07:47:38 0,000
121 0,000  OSMAN REMZI BG-23-59115 28.07.2023 07:47:38 0,000
122 0,000  MARIAN PASKOV BG-23-39033 28.07.2023 07:47:38 0,000
129 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003057 28.07.2023 07:47:39 0,000
133 0,000  FAMILY KOSTOVI BG-23-001020 28.07.2023 07:47:40 0,000
134 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35119 28.07.2023 07:47:40 0,000
135 0,000  TEAM PLOVDIV BG-23-018067 28.07.2023 07:47:40 0,000
136 0,000  MARIO & CHEFO BG-23-014978 28.07.2023 07:47:40 0,000
137 0,000  TEAM VECTOR MIG 71 BG-23-001012 28.07.2023 07:47:40 0,000
140 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003048 28.07.2023 07:47:40 0,000
143 0,000  TEAM AVEEL BG-23-57309 28.07.2023 07:47:41 0,000
150 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003355 28.07.2023 07:47:42 0,000
151 0,000  EROL LUTVI BG-23-67517 28.07.2023 07:47:42 0,000
152 0,000  OSMAN REMZI BG-23-59106 28.07.2023 07:47:42 0,000
155 0,000  ANATOLY ATANASOV BG-23-018275 28.07.2023 07:47:42 0,000
156 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27309 28.07.2023 07:47:42 0,000
161 0,000  DIMITAR KASABOV BG-23-003045 28.07.2023 07:47:43 0,000
171 0,000  VENTSI PIGEONS SPORT BG-23-60856 28.07.2023 07:47:44 0,000
173 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27297 28.07.2023 07:47:44 0,000
174 0,000  TEAM PAZARDZHIK BG-23-32275 28.07.2023 07:47:44 0,000
175 0,000  MIHAIL IVANOV BG-23-006624 28.07.2023 07:47:44 0,000
176 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003056 28.07.2023 07:47:44 0,000
180 0,000  TEAM - TM HALIT - GURSEL BG-23-55214 28.07.2023 07:47:45 0,000
183 0,000  STOYAN VELIKOV RO-23-0665769 28.07.2023 07:47:45 0,000
187 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42565 28.07.2023 07:47:45 0,000
189 0,000  TEAM PAZARDZHIK BG-23-04276 28.07.2023 07:47:45 0,000
193 0,000  DIMITAR KASABOV BG-23-003019 28.07.2023 07:47:45 0,000
195 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42665 28.07.2023 07:47:46 0,000
197 0,000  TEAM VALIO & ASEN BG-23-69003 28.07.2023 07:47:46 0,000
198 0,000  DIMITAR KASABOV BG-23-003073 28.07.2023 07:47:46 0,000
204 0,000  FAM. PEICHEVI BG-23-69146 28.07.2023 07:47:46 0,000
206 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60083 28.07.2023 07:47:47 0,000
207 0,000  TEAM VECTOR MIG 71 BG-23-002700 28.07.2023 07:47:47 0,000
208 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35123 28.07.2023 07:47:47 0,000
213 0,000  TEAM ISA BEY & I,MURAD BG-23-33538 28.07.2023 07:47:47 0,000
215 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27367 28.07.2023 07:47:47 0,000
217 0,000  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-23-001983 28.07.2023 07:47:47 0,000
219 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42772 28.07.2023 07:47:47 0,000
222 0,000  SHIDER SHIDEROV BG-23-033666 28.07.2023 07:47:48 0,000
224 0,000  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-23-001916 28.07.2023 07:47:48 0,000
227 0,000  TEAM AVEEL BG-23-51690 28.07.2023 07:47:48 0,000
229 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27129 28.07.2023 07:47:48 0,000
230 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35111 28.07.2023 07:47:48 0,000
231 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42668 28.07.2023 07:47:48 0,000
239 0,000  EDIP SHABAN BG-23-44417 28.07.2023 07:47:50 0,000
241 0,000  IBNI SINA VARNA NAMIK TR-23-46-00654 28.07.2023 07:47:50 0,000
247 0,000  TEAM GALATA BG-23-017719 28.07.2023 07:47:50 0,000
250 0,000  NASKO STOYANOV BG-23-46664 28.07.2023 07:47:51 0,000
252 0,000  EDIP SHABAN BG-23-44403 28.07.2023 07:47:51 0,000
258 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11674 28.07.2023 07:47:52 0,000
265 0,000  MARIAN PASKOV BG-23-39093 28.07.2023 07:47:53 0,000
267 0,000  EDIP SHABAN BG-23-44479 28.07.2023 07:47:53 0,000
269 0,000  MARIAN PASKOV BG-23-39058 28.07.2023 07:47:53 0,000
272 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42497 28.07.2023 07:47:53 0,000
279 0,000  VENTSI PIGEONS SPORT BG-23-60824 28.07.2023 07:47:54 0,000
280 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60107 28.07.2023 07:47:55 0,000
281 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42751 28.07.2023 07:47:55 0,000
286 0,000  KELISAKI & SON - IVAN YANEV BG-23-24470 28.07.2023 07:47:55 0,000
290 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42583 28.07.2023 07:47:56 0,000
295 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003399 28.07.2023 07:47:56 0,000
296 0,000  TEAM DABNIK BG-23-68631 28.07.2023 07:47:56 0,000
299 0,000  TEAM PLOVDIV RO-23-234235 28.07.2023 07:47:57 0,000
302 0,000  STANIMIR DIMITROV BG-23-07364 28.07.2023 07:47:57 0,000
303 0,000  TEAM AVEEL BG-23-57343 28.07.2023 07:47:57 0,000
306 0,000  IVAN & DIMO BG-23-42022 28.07.2023 07:47:57 0,000
312 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27139 28.07.2023 07:47:58 0,000
315 0,000  IVO SHOPSKI BG-23-63337 28.07.2023 07:47:58 0,000
320 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42566 28.07.2023 07:47:59 0,000
321 0,000  FAMILY KOSTOVI BG-23-001034 28.07.2023 07:47:59 0,000
324 0,000  TEAM - TM HALIT - GURSEL BG-23-55213 28.07.2023 07:47:59 0,000
325 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60092 28.07.2023 07:47:59 0,000
326 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35115 28.07.2023 07:48:00 0,000
327 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27236 28.07.2023 07:48:00 0,000
328 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064212 28.07.2023 07:48:00 0,000
342 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003379 28.07.2023 07:48:02 0,000
343 0,000  MARIO & CHEFO BG-23-41097 28.07.2023 07:48:02 0,000
350 0,000  HRISTO GALATA BG-23-001031 28.07.2023 07:48:03 0,000
354 0,000  SKY TEAM & BONCHEV BG-23-12009 28.07.2023 07:48:04 0,000
358 0,000  STEFAN NENCHEV BG-23-03008 28.07.2023 07:48:04 0,000
360 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60084 28.07.2023 07:48:04 0,000
361 0,000  HRISTO GALATA BG-23-017900 28.07.2023 07:48:04 0,000
362 0,000  IBNI SINA VARNA NAMIK TR-23-46-00638 28.07.2023 07:48:04 0,000
363 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42508 28.07.2023 07:48:04 0,000
365 0,000  MIROSLAV MINKOV BG-23-018270 28.07.2023 07:48:05 0,000
369 0,000  DIMITAR KASABOV BG-23-003070 28.07.2023 07:48:05 0,000
370 0,000  IBNI SINA VARNA A. CAVDAR TR-23-34-36542 28.07.2023 07:48:05 0,000
374 0,000  MARIO & CHEFO BG-23-014970 28.07.2023 07:48:06 0,000
375 0,000  MILKOTEV BG-23-10608 28.07.2023 07:48:06 0,000
376 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27138 28.07.2023 07:48:06 0,000
378 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27289 28.07.2023 07:48:06 0,000
380 0,000  MIHAIL IVANOV BG-23-006603 28.07.2023 07:48:06 0,000
381 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003028 28.07.2023 07:48:06 0,000
383 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27344 28.07.2023 07:48:07 0,000
384 0,000  ZVEZDA BG-23-09112 28.07.2023 07:48:07 0,000
385 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064210 28.07.2023 07:48:07 0,000
390 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27111 28.07.2023 07:48:08 0,000
395 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42596 28.07.2023 07:48:08 0,000
396 0,000  TEAM GALATA BG-23-017710 28.07.2023 07:48:08 0,000
398 0,000  HRISTO KOEMDJIEV BG-23-69183 28.07.2023 07:48:08 0,000
402 0,000  IBNI SINA VARNA UMUT TR-23-34-34346 28.07.2023 07:48:09 0,000
405 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003374 28.07.2023 07:48:09 0,000
409 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27323 28.07.2023 07:48:10 0,000
413 0,000  TEAM VECTOR MIG 71 BG-23-002689 28.07.2023 07:48:10 0,000
418 0,000  LEVEN ASENOV BG-23-013800 28.07.2023 07:48:11 0,000
422 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11749 28.07.2023 07:48:11 0,000
427 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27253 28.07.2023 07:48:12 0,000
429 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60099 28.07.2023 07:48:12 0,000
435 0,000  TODOR STANKOV BG-23-000347 28.07.2023 07:48:12 0,000
438 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60108 28.07.2023 07:48:13 0,000
439 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27348 28.07.2023 07:48:13 0,000
440 0,000  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-23-001937 28.07.2023 07:48:13 0,000
444 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003068 28.07.2023 07:48:14 0,000
448 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27329 28.07.2023 07:48:14 0,000
450 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35079 28.07.2023 07:48:14 0,000
451 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003066 28.07.2023 07:48:14 0,000
452 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003020 28.07.2023 07:48:14 0,000
454 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064189 28.07.2023 07:48:14 0,000
455 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003031 28.07.2023 07:48:14 0,000
467 0,000  MARK NEWPORT BG-23-002502 28.07.2023 07:48:15 0,000
468 0,000  TODOR KRUMOV BG-23-014682 28.07.2023 07:48:16 0,000
477 0,000  TODOR STANKOV BG-23-000345 28.07.2023 07:48:16 0,000
484 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27164 28.07.2023 07:48:17 0,000
485 0,000  KOLYO KOLEV BG-23-03694 28.07.2023 07:48:17 0,000
491 0,000  EDIP SHABAN BG-23-44471 28.07.2023 07:48:18 0,000
494 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064201 28.07.2023 07:48:18 0,000
495 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27165 28.07.2023 07:48:18 0,000
497 0,000  IBNI SINA VARNA UMUT TR-23-34-34397 28.07.2023 07:48:18 0,000
501 0,000  TEAM VECTOR MIG 71 BG-23-002699 28.07.2023 07:48:19 0,000
503 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35166 28.07.2023 07:48:19 0,000
513 0,000  TEAM AVEEL BG-23-57311 28.07.2023 07:48:20 0,000
514 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27252 28.07.2023 07:48:20 0,000
521 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27173 28.07.2023 07:48:21 0,000
526 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60109 28.07.2023 07:48:22 0,000
527 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42675 28.07.2023 07:48:22 0,000
534 0,000  EROL LUTVI BG-23-67502 28.07.2023 07:48:23 0,000
536 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11682 28.07.2023 07:48:23 0,000
538 0,000  TEAM AVEEL BG-23-54222 28.07.2023 07:48:23 0,000
543 0,000  SVILEN PENKOV BG-23-018063 28.07.2023 07:48:23 0,000
544 0,000  NASKO STOYANOV BG-23-46611 28.07.2023 07:48:23 0,000
545 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27235 28.07.2023 07:48:23 0,000
546 0,000  ALDO BG-23-62505 28.07.2023 07:48:23 0,000
548 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27263 28.07.2023 07:48:24 0,000
551 0,000  FAMILY KOSTOVI BG-23-001040 28.07.2023 07:48:24 0,000
555 0,000  VAN DER ZHEK BG-23-026434 28.07.2023 07:48:24 0,000
558 0,000  IVAN IVANOV-KAVARNA BG-23-000267 28.07.2023 07:48:25 0,000
563 0,000  TEAM PLOVDIV BG-23-70055 28.07.2023 07:48:25 0,000
565 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003352 28.07.2023 07:48:25 0,000
566 0,000  ZVEZDA BG-23-09185 28.07.2023 07:48:25 0,000
568 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27201 28.07.2023 07:48:26 0,000
569 0,000  TEAM DABNIK BG-23-008518 28.07.2023 07:48:26 0,000
576 0,000  TODOR STANKOV BG-23-000344 28.07.2023 07:48:26 0,000
577 0,000  TEAM VALIO & ASEN BG-23-69035 28.07.2023 07:48:26 0,000
580 0,000  MILKOTEV BG-23-10612 28.07.2023 07:48:26 0,000
583 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42588 28.07.2023 07:48:27 0,000
590 0,000  ARMY BG-23-30210 28.07.2023 07:48:27 0,000
592 0,000  NIKOLA RADEV BG-23-017601 28.07.2023 07:48:28 0,000
596 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60104 28.07.2023 07:48:29 0,000
597 0,000  VALIO PASTRAKA BG-23-018005 28.07.2023 07:48:29 0,000
599 0,000  IBNI SINA VARNA A. CAVDAR TR-23-34-36572 28.07.2023 07:48:29 0,000
602 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60103 28.07.2023 07:48:29 0,000
606 0,000  TEAM SEVDALIN RUSEV BG-23-50353 28.07.2023 07:48:29 0,000
607 0,000  PLAMEN TONCHEV BG-23-58718 28.07.2023 07:48:29 0,000
608 0,000  EROL LUTVI BG-23-67516 28.07.2023 07:48:29 0,000
609 0,000  STEFAN NENCHEV BG-23-03014 28.07.2023 07:48:29 0,000
610 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27148 28.07.2023 07:48:30 0,000
612 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60081 28.07.2023 07:48:30 0,000
614 0,000  NASKO STOYANOV BG-23-46644 28.07.2023 07:48:30 0,000
619 0,000  ANGEL SMARKALEV BG-23-04534 28.07.2023 07:48:30 0,000
623 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064187 28.07.2023 07:48:31 0,000
626 0,000  STANISLAV YANKOV BG-23-004127 28.07.2023 07:48:31 0,000
629 0,000  MARK NEWPORT BG-23-002492 28.07.2023 07:48:32 0,000
635 0,000  OSMAN REMZI BG-23-59105 28.07.2023 07:48:32 0,000
639 0,000  TEAM VECTOR MIG 71 BG-23-002694 28.07.2023 07:48:33 0,000
640 0,000  VENTSI PIGEONS SPORT BG-23-60822 28.07.2023 07:48:33 0,000
647 0,000  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-23-001981 28.07.2023 07:48:34 0,000
648 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003051 28.07.2023 07:48:34 0,000
652 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42754 28.07.2023 07:48:35 0,000
653 0,000  P. MITOV & SG BG-23-04471 28.07.2023 07:48:35 0,000
656 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35095 28.07.2023 07:48:35 0,000
659 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27200 28.07.2023 07:48:35 0,000
670 0,000  CHILINGIROVI LOFT BG-23-61050 28.07.2023 07:48:36 0,000
672 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42662 28.07.2023 07:48:37 0,000
686 0,000  ANGEL SMARKALEV BG-23-04536 28.07.2023 07:48:38 0,000
688 0,000  STEFAN & IVAN BG-23-03022 28.07.2023 07:48:39 0,000
691 0,000  TEAM PLOVDIV BG-23-70061 28.07.2023 07:48:39 0,000
692 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35176 28.07.2023 07:48:40 0,000
695 0,000  DIMITAR KARCHEV BG-23-013306 28.07.2023 07:48:40 0,000
698 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064196 28.07.2023 07:48:41 0,000
707 0,000  GEORGI TODOROV GEORGIEV BG-23-54706 28.07.2023 07:48:42 0,000
708 0,000  DIMITAR KARCHEV BG-23-013329 28.07.2023 07:48:42 0,000
712 0,000  TEAM ISA BEY & I,MURAD BG-23-33530 28.07.2023 07:48:42 0,000
713 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003049 28.07.2023 07:48:42 0,000
717 0,000  TEAM DABNIK BG-23-68988 28.07.2023 07:48:43 0,000
719 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27300 28.07.2023 07:48:44 0,000
720 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42746 28.07.2023 07:48:44 0,000
724 0,000  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-23-001929 28.07.2023 07:48:44 0,000
725 0,000  TEAM VALIO & ASEN BG-23-007906 28.07.2023 07:48:44 0,000
729 0,000  VAN DER ZHEK BG-23-026442 28.07.2023 07:48:45 0,000
732 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-013762 28.07.2023 07:48:46 0,000
733 0,000  STOYAN VLAEV BG-23-53993 28.07.2023 07:48:46 0,000
735 0,000  DIMITAR AKSAKOVO BG-23-029180 28.07.2023 07:48:46 0,000
742 0,000  TEAM VALIO & ASEN BG-23-007916 28.07.2023 07:48:48 0,000
744 0,000  FAMILY KOSTOVI BG-23-001033 28.07.2023 07:48:48 0,000
748 0,000  MARIAN PASKOV BG-23-39083 28.07.2023 07:48:48 0,000
751 0,000  MARIO & CHEFO BG-23-014908 28.07.2023 07:48:49 0,000
769 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60094 28.07.2023 07:48:52 0,000
771 0,000  DIMITAR KASABOV BG-23-003083 28.07.2023 07:48:53 0,000
772 0,000  IVAN NEDELCHEV BG-23-56583 28.07.2023 07:48:53 0,000
780 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27277 28.07.2023 07:48:54 0,000
783 0,000  EDIP SHABAN BG-23-44416 28.07.2023 07:48:54 0,000
784 0,000  NESKO HASANOV BG-23-42695 28.07.2023 07:48:54 0,000
787 0,000  TEAM PAZARDZHIK BG-23-04275 28.07.2023 07:48:55 0,000
794 0,000  DIMITAR KASABOV BG-23-003050 28.07.2023 07:48:56 0,000
798 0,000  GEORGI GEORGIEV-MARTEN BG-23-41509 28.07.2023 07:48:57 0,000
803 0,000  ARMY BG-23-30215 28.07.2023 07:48:58 0,000
804 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003042 28.07.2023 07:48:58 0,000
806 0,000  MIHAIL IVANOV BG-23-006665 28.07.2023 07:48:58 0,000
812 0,000  NOT ACTIVATED BG-23-001003 28.07.2023 07:48:58 0,000
813 0,000  NIKOLA RADEV BG-23-017607 28.07.2023 07:48:58 0,000
814 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11639 28.07.2023 07:48:59 0,000
816 0,000  IBNI SINA VARNA NAMIK TR-23-46-00647 28.07.2023 07:48:59 0,000
817 0,000  MARIAN PASKOV BG-23-39084 28.07.2023 07:48:59 0,000
818 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003358 28.07.2023 07:48:59 0,000
819 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27216 28.07.2023 07:48:59 0,000
820 0,000  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-23-001908 28.07.2023 07:48:59 0,000
824 0,000  IVAN & DIMO BG-23-41125 28.07.2023 07:49:00 0,000
829 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11675 28.07.2023 07:49:00 0,000
830 0,000  DIMITAR KARCHEV BG-23-013324 28.07.2023 07:49:01 0,000
833 0,000  IBNI SINA VARNA NAMIK TR-23-46-00650 28.07.2023 07:49:01 0,000
836 0,000  TEAM DABNIK BG-23-008514 28.07.2023 07:49:02 0,000
838 0,000  MARK NEWPORT BG-23-002490 28.07.2023 07:49:02 0,000
845 0,000  MILKOTEV BG-23-10613 28.07.2023 07:49:03 0,000
846 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003061 28.07.2023 07:49:03 0,000
849 0,000  STEFAN NENCHEV BG-23-03020 28.07.2023 07:49:03 0,000
850 0,000  STEFAN NIKOLOV BG-23-004695 28.07.2023 07:49:04 0,000
854 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42561 28.07.2023 07:49:04 0,000
856 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42599 28.07.2023 07:49:04 0,000
869 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35110 28.07.2023 07:49:06 0,000
872 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27352 28.07.2023 07:49:06 0,000
873 0,000  DIMITAR KARCHEV BG-23-013328 28.07.2023 07:49:06 0,000
875 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42767 28.07.2023 07:49:07 0,000
880 0,000  TEAM PAZARDZHIK BG-23-04204 28.07.2023 07:49:09 0,000
883 0,000  NASKO STOYANOV BG-23-46603 28.07.2023 07:49:09 0,000
884 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42494 28.07.2023 07:49:09 0,000
887 0,000  TEAM PLOVDIV BG-23-70081 28.07.2023 07:49:10 0,000
891 0,000  TEAM ISA BEY & I,MURAD BG-23-33533 28.07.2023 07:49:10 0,000
902 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42687 28.07.2023 07:49:12 0,000
905 0,000  SKY TEAM & BONCHEV BG-23-004929 28.07.2023 07:49:13 0,000
907 0,000  IBNI SINA VARNA A. CAVDAR TR-23-34-36556 28.07.2023 07:49:13 0,000
911 0,000  TEAM DABNIK BG-23-68635 28.07.2023 07:49:13 0,000
913 0,000  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-23-001999 28.07.2023 07:49:13 0,000
915 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42750 28.07.2023 07:49:14 0,000
916 0,000  ZLATOMIR NEDELCHEV BG-23-64510 28.07.2023 07:49:14 0,000
928 0,000  STEFAN NIKOLOV BG-23-004671 28.07.2023 07:49:16 0,000
931 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60101 28.07.2023 07:49:16 0,000
933 0,000  ILHAN ALI RO-23-351408 28.07.2023 07:49:16 0,000
942 0,000  SVILEN PENKOV BG-23-018108 28.07.2023 07:49:18 0,000
943 0,000  SKENDER & HALIT BG-23-08216 28.07.2023 07:49:18 0,000
946 0,000  KELISAKI & SON - IVAN YANEV BG-23-23451 28.07.2023 07:49:19 0,000
947 0,000  NASKO STOYANOV BG-23-46655 28.07.2023 07:49:19 0,000
950 0,000  LEVEN ASENOV BG-23-013799 28.07.2023 07:49:19 0,000
952 0,000  HRISTO GALATA BG-23-001962 28.07.2023 07:49:19 0,000
953 0,000  ANDON MARKOV BG-23-66519 28.07.2023 07:49:19 0,000
958 0,000  ZLATOMIR NEDELCHEV BG-23-64505 28.07.2023 07:49:20 0,000
959 0,000  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-23-001928 28.07.2023 07:49:20 0,000
966 0,000  TEAM PAZARDZHIK BG-23-04214 28.07.2023 07:49:22 0,000
967 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11765 28.07.2023 07:49:22 0,000
971 0,000  HUSNU ISMET BG-23-66713 28.07.2023 07:49:23 0,000
977 0,000  MIROSLAV MINKOV BG-23-018264 28.07.2023 07:49:24 0,000
978 0,000  MARIAN PASKOV BG-23-39064 28.07.2023 07:49:24 0,000
980 0,000  MARK NEWPORT BG-23-002515 28.07.2023 07:49:24 0,000
981 0,000  VYARA & DIMO BG-23-003324 28.07.2023 07:49:24 0,000
984 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60102 28.07.2023 07:49:25 0,000
985 0,000  STANISLAV YANKOV BG-23-004128 28.07.2023 07:49:25 0,000
999 0,000  P. MITOV & SG BG-23-04416 28.07.2023 07:49:28 0,000
1001 0,000  BOJURKA NACHEVA BG-23-04618 28.07.2023 07:49:28 0,000
1003 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064213 28.07.2023 07:49:28 0,000
1004 0,000  ANDON MARKOV BG-23-66518 28.07.2023 07:49:28 0,000
1006 0,000  VENTSI PIGEONS SPORT BG-23-60827 28.07.2023 07:49:28 0,000
1013 0,000  KELISAKI & SON - IVAN YANEV BG-23-24486 28.07.2023 07:49:30 0,000
1014 0,000  MARIAN PASKOV BG-23-39073 28.07.2023 07:49:30 0,000
1015 0,000  PETAR KRACHMAROV BG-23-022490 28.07.2023 07:49:30 0,000
1017 0,000  SVILEN PENKOV BG-23-018112 28.07.2023 07:49:31 0,000
1018 0,000  TEAM PLOVDIV BG-23-70072 28.07.2023 07:49:32 0,000
1019 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11617 28.07.2023 07:49:32 0,000
1022 0,000  VENTSI PIGEONS SPORT BG-23-60826 28.07.2023 07:49:32 0,000
1024 0,000  MIHAIL IVANOV BG-23-006631 28.07.2023 07:49:34 0,000
1026 0,000  ZVEZDA BG-23-09102 28.07.2023 07:49:34 0,000
1028 0,000  NIK BOERS BG-23-06386 28.07.2023 07:49:34 0,000
1034 0,000  BOJURKA NACHEVA BG-23-04617 28.07.2023 07:49:35 0,000
1043 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27305 28.07.2023 07:49:36 0,000
1044 0,000  TEAM GENERAL TOSHEVO BG-23-69131 28.07.2023 07:49:36 0,000
1047 0,000  MILKOTEV BG-23-10610 28.07.2023 07:49:38 0,000
1049 0,000  IBNI SINA VARNA NAMIK TR-23-46-00655 28.07.2023 07:49:38 0,000
1052 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42674 28.07.2023 07:49:38 0,000
1059 0,000  EDIP SHABAN BG-23-44488 28.07.2023 07:49:40 0,000
1061 0,000  OSMAN REMZI BG-23-59113 28.07.2023 07:49:40 0,000
1062 0,000  TEAM SEVDALIN RUSEV BG-23-50357 28.07.2023 07:49:40 0,000
1066 0,000  VYARA & DIMO BG-23-003384 28.07.2023 07:49:41 0,000
1069 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60111 28.07.2023 07:49:42 0,000
1075 0,000  VALIO PASTRAKA BG-23-021764 28.07.2023 07:49:43 0,000
1077 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003054 28.07.2023 07:49:44 0,000
1078 0,000  TEAM PAZARDZHIK BG-23-04250 28.07.2023 07:49:44 0,000
1081 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60110 28.07.2023 07:49:44 0,000
1083 0,000  MILKOTEV BG-23-10604 28.07.2023 07:49:44 0,000
1086 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27315 28.07.2023 07:49:45 0,000
1089 0,000  DIAN & ROSI FOTEVI BG-23-25264 28.07.2023 07:49:47 0,000
1093 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42495 28.07.2023 07:49:48 0,000
1094 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064194 28.07.2023 07:49:49 0,000
1114 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11633 28.07.2023 07:49:53 0,000
1116 0,000  TEAM - TM HALIT - GURSEL BG-23-55204 28.07.2023 07:49:53 0,000
1119 0,000  IVAN & KOSTA BG-23-003496 28.07.2023 07:49:54 0,000
1127 0,000  EDIP SHABAN BG-23-44414 28.07.2023 07:49:56 0,000
1128 0,000  NASKO STOYANOV BG-23-46646 28.07.2023 07:49:56 0,000
1131 0,000  TEAM VALIO & ASEN BG-23-007940 28.07.2023 07:49:56 0,000
1135 0,000  DIMITAR KASABOV BG-23-003040 28.07.2023 07:49:57 0,000
1137 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27361 28.07.2023 07:49:58 0,000
1138 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27301 28.07.2023 07:49:58 0,000
1139 0,000  DIMITAR AKSAKOVO BG-23-029179 28.07.2023 07:49:59 0,000
1147 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35077 28.07.2023 07:50:00 0,000
1148 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064208 28.07.2023 07:50:00 0,000
1152 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003078 28.07.2023 07:50:01 0,000
1161 0,000  TEAM DABNIK BG-23-008512 28.07.2023 07:50:02 0,000
1163 0,000  CHILINGIROVI LOFT BG-23-61065 28.07.2023 07:50:02 0,000
1165 0,000  MIROSLAV MINKOV BG-23-018289 28.07.2023 07:50:03 0,000
1170 0,000  STEFAN & IVAN BG-23-03040 28.07.2023 07:50:04 0,000
1174 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27274 28.07.2023 07:50:05 0,000
1184 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35090 28.07.2023 07:50:08 0,000
1185 0,000  EROL LUTVI BG-23-67512 28.07.2023 07:50:08 0,000
1186 0,000  LUBOMIR & BORIS ALEKSOVI BG-23-018283 28.07.2023 07:50:08 0,000
1189 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27191 28.07.2023 07:50:09 0,000
1190 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42572 28.07.2023 07:50:10 0,000
1192 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42663 28.07.2023 07:50:11 0,000
1194 0,000  IVAN IVANOV-KAVARNA BG-23-000300 28.07.2023 07:50:11 0,000
1201 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27228 28.07.2023 07:50:13 0,000
1207 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27211 28.07.2023 07:50:14 0,000
1208 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27188 28.07.2023 07:50:14 0,000
1210 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003085 28.07.2023 07:50:15 0,000
1214 0,000  OSMAN REMZI BG-23-59104 28.07.2023 07:50:16 0,000
1215 0,000  VYARA & DIMO BG-23-003305 28.07.2023 07:50:16 0,000
1217 0,000  HRISTO GALATA BG-23-018279 28.07.2023 07:50:17 0,000
1220 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003010 28.07.2023 07:50:18 0,000
1222 0,000  SKENDER & HALIT BG-23-08205 28.07.2023 07:50:18 0,000
1224 0,000  DIMITAR KARCHEV BG-23-013345 28.07.2023 07:50:18 0,000
1245 0,000  VYARA & DIMO BG-23-003393 28.07.2023 07:50:25 0,000
1246 0,000  SKENDER & HALIT BG-23-08211 28.07.2023 07:50:25 0,000
1247 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11668 28.07.2023 07:50:26 0,000
1249 0,000  STEFAN & IVAN BG-23-03037 28.07.2023 07:50:26 0,000
1252 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003026 28.07.2023 07:50:27 0,000
1257 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42591 28.07.2023 07:50:30 0,000
1261 0,000  ZVEZDA BG-23-09118 28.07.2023 07:50:31 0,000
1264 0,000  VENTSI PIGEONS SPORT BG-23-60855 28.07.2023 07:50:32 0,000
1268 0,000  SEZGIN BASRI BG-23-017204 28.07.2023 07:50:35 0,000
1270 0,000  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-23-001996 28.07.2023 07:50:35 0,000
1272 0,000  LEVEN ASENOV BG-23-013780 28.07.2023 07:50:36 0,000
1275 0,000  IBNI SINA VARNA A. CAVDAR TR-23-34-36599 28.07.2023 07:50:37 0,000
1279 0,000  DIMITAR KARCHEV BG-23-013346 28.07.2023 07:50:38 0,000
1287 0,000  KELISAKI & SON - IVAN YANEV BG-23-23452 28.07.2023 07:50:41 0,000
1289 0,000  TEAM VECTOR MIG 71 BG-23-002697 28.07.2023 07:50:42 0,000
1290 0,000  STEFAN NIKOLOV BG-23-004699 28.07.2023 07:50:42 0,000
1291 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42685 28.07.2023 07:50:42 0,000
1298 0,000  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-23-001944 28.07.2023 07:50:45 0,000
1299 0,000  SVILEN PENKOV RO-23-234189 28.07.2023 07:50:45 0,000
1300 0,000  DIAN ANGELOV BG-23-39822 28.07.2023 07:50:45 0,000
1301 0,000  EROL LUTVI BG-23-67504 28.07.2023 07:50:46 0,000
1302 0,000  ARMY BG-23-30212 28.07.2023 07:50:46 0,000
1310 0,000  IVAN & DIMO BG-23-42239 28.07.2023 07:50:49 0,000
1312 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42681 28.07.2023 07:50:49 0,000
1315 0,000  SABINA IVANOVA BG-23-034018 28.07.2023 07:50:50 0,000
1316 0,000  TEAM VECTOR MIG 71 BG-23-002685 28.07.2023 07:50:51 0,000
1317 0,000  SVILEN PENKOV BG-23-018107 28.07.2023 07:50:51 0,000
1319 0,000  CHILINGIROVI LOFT BG-23-61061 28.07.2023 07:50:52 0,000
1325 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003043 28.07.2023 07:50:55 0,000
1326 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-013777 28.07.2023 07:50:55 0,000
1336 0,000  EREN & BANGOJU BG-23-40214 28.07.2023 07:51:00 0,000
1341 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42499 28.07.2023 07:51:02 0,000
1342 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27166 28.07.2023 07:51:03 0,000
1345 0,000  NOT ACTIVATED BG-23-001931 28.07.2023 07:51:05 0,000
1350 0,000  NESKO HASANOV BG-23-42691 28.07.2023 07:51:07 0,000
1352 0,000  TEAM SEVDALIN RUSEV BG-23-50351 28.07.2023 07:51:08 0,000
1356 0,000  DIMITAR KASABOV BG-23-003086 28.07.2023 07:51:10 0,000
1360 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27178 28.07.2023 07:51:11 0,000
1363 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27136 28.07.2023 07:51:12 0,000
1374 0,000  ZLATINA BORISOVA BG-23-000283 28.07.2023 07:51:18 0,000
1376 0,000  EROL LUTVI BG-23-67513 28.07.2023 07:51:18 0,000
1378 0,000  DIMITAR KASABOV BG-23-003022 28.07.2023 07:51:18 0,000
1383 0,000  IBNI SINA VARNA A. CAVDAR TR-23-34-36552 28.07.2023 07:51:21 0,000
1386 0,000  VAN DER ZHEK BG-23-026437 28.07.2023 07:51:23 0,000
1388 0,000  MILKOTEV BG-23-10609 28.07.2023 07:51:24 0,000
1389 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27332 28.07.2023 07:51:24 0,000
1390 0,000  ANDON MARKOV BG-23-66516 28.07.2023 07:51:24 0,000
1392 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27259 28.07.2023 07:51:25 0,000
1393 0,000  STEFAN NENCHEV BG-23-03054 28.07.2023 07:51:25 0,000
1395 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27362 28.07.2023 07:51:27 0,000
1403 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27303 28.07.2023 07:51:31 0,000
1407 0,000  DIMITAR KARCHEV BG-23-013349 28.07.2023 07:51:32 0,000
1412 0,000  ANGEL SMARKALEV BG-23-04515 28.07.2023 07:51:34 0,000
1416 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42568 28.07.2023 07:51:35 0,000
1424 0,000  ALDO BG-23-62444 28.07.2023 07:51:38 0,000
1427 0,000  IVO SHOPSKI BG-23-63353 28.07.2023 07:51:40 0,000
1428 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60093 28.07.2023 07:51:42 0,000
1429 0,000  TEAM VECTOR MIG 71 BG-23-001030 28.07.2023 07:51:42 0,000
1431 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064209 28.07.2023 07:51:42 0,000
1433 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42589 28.07.2023 07:51:44 0,000
1437 0,000  DIAN & ROSI FOTEVI BG-23-25267 28.07.2023 07:51:46 0,000
1440 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003064 28.07.2023 07:51:46 0,000
1442 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27128 28.07.2023 07:51:47 0,000
1443 0,000  GEORGI GEORGIEV-MARTEN BG-23-41510 28.07.2023 07:51:47 0,000
1445 0,000  IVAN & KOSTA BG-23-49202 28.07.2023 07:51:48 0,000
1446 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60087 28.07.2023 07:51:48 0,000
1447 0,000  NIK BOERS BG-23-004875 28.07.2023 07:51:48 0,000
1453 0,000  TEAM DABNIK BG-23-60270 28.07.2023 07:51:50 0,000
1454 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003046 28.07.2023 07:51:51 0,000
1456 0,000  TEAM AVEEL BG-23-51692 28.07.2023 07:51:51 0,000
1463 0,000  NESKO HASANOV BG-23-42692 28.07.2023 07:51:56 0,000
1464 0,000  DIMITAR KASABOV BG-23-003060 28.07.2023 07:51:56 0,000
1468 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27359 28.07.2023 07:51:58 0,000
1472 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27197 28.07.2023 07:51:59 0,000
1475 0,000  MIHAIL IVANOV BG-23-006609 28.07.2023 07:52:00 0,000
1476 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60085 28.07.2023 07:52:02 0,000
1478 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064206 28.07.2023 07:52:03 0,000
1479 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27143 28.07.2023 07:52:03 0,000
1481 0,000  STOYAN VLAEV BG-23-54000 28.07.2023 07:52:04 0,000
1485 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42576 28.07.2023 07:52:06 0,000
1488 0,000  DIMITAR KASABOV BG-23-003059 28.07.2023 07:52:09 0,000
1489 0,000  MIHAIL IVANOV BG-23-006658 28.07.2023 07:52:09 0,000
1496 0,000  EDIP SHABAN BG-23-44476 28.07.2023 07:52:12 0,000
1503 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003008 28.07.2023 07:52:15 0,000
1507 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003326 28.07.2023 07:52:16 0,000
1516 0,000  TEAM ISA BEY & I,MURAD BG-23-33541 28.07.2023 07:52:19 0,000
1522 0,000  LEVEN ASENOV BG-23-013774 28.07.2023 07:52:21 0,000
1526 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35098 28.07.2023 07:52:23 0,000
1527 0,000  VYARA & DIMO RO-23-0665763 28.07.2023 07:52:24 0,000
1528 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11663 28.07.2023 07:52:24 0,000
1535 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003035 28.07.2023 07:52:27 0,000
1537 0,000  EDIP SHABAN BG-23-44494 28.07.2023 07:52:28 0,000
1540 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11621 28.07.2023 07:52:33 0,000
1546 0,000  TEAM PLOVDIV BG-23-70083 28.07.2023 07:52:41 0,000
1547 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003356 28.07.2023 07:52:42 0,000
1551 0,000  ILIYA LAZARSKI BG-23-54505 28.07.2023 07:52:43 0,000
1557 0,000  DIMITAR KASABOV BG-23-003044 28.07.2023 07:52:46 0,000
1559 0,000  VALIO PASTRAKA BG-23-018004 28.07.2023 07:52:46 0,000
1567 0,000  MIHAIL IVANOV BG-23-006672 28.07.2023 07:52:49 0,000
1570 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27144 28.07.2023 07:52:51 0,000
1571 0,000  MARIAN PASKOV BG-23-39085 28.07.2023 07:52:51 0,000
1572 0,000  ALDO BG-23-62433 28.07.2023 07:52:51 0,000
1576 0,000  ZVEZDA BG-23-09150 28.07.2023 07:52:51 0,000
1579 0,000  FAMILY NOEVI BG-23-000343 28.07.2023 07:52:53 0,000
1580 0,000  EMIL KOSTOV BG-23-37209 28.07.2023 07:52:54 0,000
1582 0,000  EREN & BANGOJU BG-23-40213 28.07.2023 07:52:55 0,000
1587 0,000  MIHAIL IVANOV BG-23-006621 28.07.2023 07:52:57 0,000
1594 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35161 28.07.2023 07:53:00 0,000
1598 0,000  GEORGI VARBANOV BG-23-002716 28.07.2023 07:53:04 0,000
1606 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42590 28.07.2023 07:53:09 0,000
1607 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27324 28.07.2023 07:53:09 0,000
1608 0,000  FAMILY KOSTOVI BG-23-001069 28.07.2023 07:53:10 0,000
1610 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064197 28.07.2023 07:53:11 0,000
1611 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60091 28.07.2023 07:53:11 0,000
1614 0,000  TEAM - TM HALIT - GURSEL BG-23-55205 28.07.2023 07:53:13 0,000
1619 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064199 28.07.2023 07:53:15 0,000
1622 0,000  SKENDER & HALIT BG-23-08212 28.07.2023 07:53:15 0,000
1623 0,000  ZVEZDA BG-23-09163 28.07.2023 07:53:15 0,000
1625 0,000  DIAN ANGELOV BG-23-39814 28.07.2023 07:53:16 0,000
1630 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11672 28.07.2023 07:53:17 0,000
1634 0,000  EROL LUTVI BG-23-67509 28.07.2023 07:53:19 0,000
1637 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42562 28.07.2023 07:53:19 0,000
1640 0,000  OLR SLIVEN BG-23-002909 28.07.2023 07:53:20 0,000
1645 0,000  ANDON MARKOV BG-23-66543 28.07.2023 07:53:23 0,000
1649 0,000  NASKO STOYANOV BG-23-46651 28.07.2023 07:53:24 0,000
1650 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003423 28.07.2023 07:53:25 0,000
1659 0,000  OLR SLIVEN BG-23-034011 28.07.2023 07:53:28 0,000
1662 0,000  SKENDER & HALIT BG-23-08201 28.07.2023 07:53:29 0,000
1672 0,000  TEAM GALATA BG-23-017717 28.07.2023 07:53:32 0,000
1678 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35187 28.07.2023 07:53:35 0,000
1685 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-013701 28.07.2023 07:53:39 0,000
1687 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27243 28.07.2023 07:53:39 0,000
1689 0,000  TEAM VECTOR MIG 71 BG-23-002688 28.07.2023 07:53:39 0,000
1692 0,000  STEFAN NENCHEV BG-23-03006 28.07.2023 07:53:41 0,000
1696 0,000  TEAM PLOVDIV BG-23-70056 28.07.2023 07:53:42 0,000
1700 0,000  TEAM VALIO & ASEN BG-23-69013 28.07.2023 07:53:43 0,000
1704 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27311 28.07.2023 07:53:45 0,000
1706 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35107 28.07.2023 07:53:45 0,000
1710 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42491 28.07.2023 07:53:46 0,000
1714 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003016 28.07.2023 07:53:49 0,000
1717 0,000  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-23-001954 28.07.2023 07:53:49 0,000
1723 0,000  NIK BOERS BG-23-004862 28.07.2023 07:53:51 0,000
1724 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42585 28.07.2023 07:53:52 0,000
1728 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27342 28.07.2023 07:53:52 0,000
1730 0,000  IBNI SINA VARNA NAMIK TR-23-46-02442 28.07.2023 07:53:53 0,000
1732 0,000  IBNI SINA VARNA UMUT TR-23-34-34350 28.07.2023 07:53:53 0,000
1733 0,000  MARK NEWPORT BG-23-002494 28.07.2023 07:53:54 0,000
1736 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60095 28.07.2023 07:53:55 0,000
1737 0,000  EDIP SHABAN BG-23-44473 28.07.2023 07:53:55 0,000
1739 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27316 28.07.2023 07:53:55 0,000
1743 0,000  KELISAKI & SON - IVAN YANEV BG-23-23454 28.07.2023 07:53:56 0,000
1744 0,000  NASKO STOYANOV BG-23-46601 28.07.2023 07:53:56 0,000
1747 0,000  MIROSLAV MINKOV BG-23-018278 28.07.2023 07:53:57 0,000
1751 0,000  IVO SHOPSKI BG-23-64240 28.07.2023 07:53:59 0,000
1753 0,000  TEAM GALATA BG-23-017712 28.07.2023 07:53:59 0,000
1754 0,000  MIROSLAV MINKOV BG-23-018290 28.07.2023 07:54:00 0,000
1755 0,000  OSMAN REMZI BG-23-59102 28.07.2023 07:54:00 0,000
1758 0,000  MIROSLAV MINKOV BG-23-018268 28.07.2023 07:54:01 0,000
1759 0,000  IVAN IVANOV-KAVARNA BG-23-001963 28.07.2023 07:54:01 0,000
1763 0,000  NASKO STOYANOV BG-23-46602 28.07.2023 07:54:04 0,000
1768 0,000  ANDON MARKOV BG-23-66548 28.07.2023 07:54:07 0,000
1770 0,000  TEAM PLOVDIV BG-23-70082 28.07.2023 07:54:08 0,000
1780 0,000  VALIO PASTRAKA BG-23-018116 28.07.2023 07:54:13 0,000
1788 0,000  EDIP SHABAN BG-23-44401 28.07.2023 07:54:15 0,000
1791 0,000  PETAR KRACHMAROV BG-23-022337 28.07.2023 07:54:16 0,000
1792 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-013761 28.07.2023 07:54:17 0,000
1798 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27185 28.07.2023 07:54:19 0,000
1799 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003062 28.07.2023 07:54:19 0,000
1809 0,000  ZHELYAZKO NIKOLOV BG-23-001966 28.07.2023 07:54:24 0,000
1814 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35087 28.07.2023 07:54:26 0,000
1815 0,000  VENTSI PIGEONS SPORT BG-23-60861 28.07.2023 07:54:26 0,000
1818 0,000  TEAM PLOVDIV BG-23-70047 28.07.2023 07:54:28 0,000
1823 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42683 28.07.2023 07:54:29 0,000
1829 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003377 28.07.2023 07:54:31 0,000
1830 0,000  SVILEN PENKOV RO-23-234237 28.07.2023 07:54:31 0,000
1831 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064207 28.07.2023 07:54:31 0,000
1832 0,000  EROL LUTVI BG-23-67514 28.07.2023 07:54:31 0,000
1838 0,000  IBNI SINA VARNA NAMIK TR-23-46-00652 28.07.2023 07:54:36 0,000
1841 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27177 28.07.2023 07:54:37 0,000
1842 0,000  TEAM GALATA BG-23-017724 28.07.2023 07:54:37 0,000
1846 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11656 28.07.2023 07:54:40 0,000
1850 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003397 28.07.2023 07:54:44 0,000
1854 0,000  ANDON MARKOV BG-23-66546 28.07.2023 07:54:46 0,000
1865 0,000  TEAM ISA BEY & I,MURAD BG-23-33535 28.07.2023 07:54:51 0,000
1873 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27189 28.07.2023 07:54:54 0,000
1874 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27172 28.07.2023 07:54:54 0,000
1876 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60086 28.07.2023 07:54:56 0,000
1886 0,000  IVAN & DIMO BG-23-42284 28.07.2023 07:55:03 0,000
1892 0,000  IVAN & DIMO BG-23-41126 28.07.2023 07:55:09 0,000
1894 0,000  MIHAIL IVANOV BG-23-006660 28.07.2023 07:55:11 0,000
1897 0,000  IBNI SINA VARNA NAMIK TR-23-46-00651 28.07.2023 07:55:15 0,000
1902 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003431 28.07.2023 07:55:18 0,000
1903 0,000  TEAM PLOVDIV BG-23-70065 28.07.2023 07:55:20 0,000
1909 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003330 28.07.2023 07:55:27 0,000
1916 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60089 28.07.2023 07:55:34 0,000
1917 0,000  STEFAN & IVAN BG-23-03028 28.07.2023 07:55:34 0,000
1918 0,000  GEORGI TODOROV GEORGIEV BG-23-54723 28.07.2023 07:55:35 0,000
1923 0,000  ARMY BG-23-30211 28.07.2023 07:55:40 0,000
1928 0,000  SKENDER & HALIT BG-23-08204 28.07.2023 07:55:46 0,000
1929 0,000  TEAM SEVDALIN RUSEV BG-23-50350 28.07.2023 07:55:47 0,000
1931 0,000  SEZGIN BASRI BG-23-017203 28.07.2023 07:55:49 0,000
1932 0,000  STEFAN NIKOLOV BG-23-004690 28.07.2023 07:55:50 0,000
1937 0,000  OLR SLIVEN BG-23-034012 28.07.2023 07:55:54 0,000
1945 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42492 28.07.2023 07:56:05 0,000
1947 0,000  TEAM - TM HALIT - GURSEL BG-23-55212 28.07.2023 07:56:07 0,000
1955 0,000  DIMITAR KARCHEV BG-23-013348 28.07.2023 07:56:20 0,000
1966 0,000  DIAN & ROSI FOTEVI BG-23-25198 28.07.2023 07:56:53 0,000
1991 0,000  STEFAN & IVAN BG-23-03029 28.07.2023 07:58:00 0,000
1993 0,000  IBNI SINA VARNA NAMIK TR-23-46-02441 28.07.2023 07:58:13 0,000
1998 0,000  NOT ACTIVATED BG-23-029161 28.07.2023 07:58:58 0,000
2010 0,000  EDIP SHABAN BG-23-44420 28.07.2023 08:00:47 0,000
2011 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11635 28.07.2023 08:01:24 0,000
2012 0,000  MARK NEWPORT BG-23-002500 28.07.2023 08:01:48 0,000
2020 0,000  STEFAN NIKOLOV BG-23-004674 28.07.2023 08:02:30 0,000
2022 0,000  IVAN & DIMO BG-23-003345 28.07.2023 08:02:34 0,000
2032 0,000  TEAM PLOVDIV BG-23-70084 28.07.2023 08:02:58 0,000
2039 0,000  ARMY BG-23-30216 28.07.2023 08:03:11 0,000
2046 0,000  EDIP SHABAN BG-23-44484 28.07.2023 08:03:29 0,000
2054 0,000  DIMITAR KARCHEV BG-23-013323 28.07.2023 08:03:47 0,000
2055 0,000  HRISTO GALATA BG-23-017892 28.07.2023 08:03:50 0,000
2063 0,000  PLAMEN KOSTADINOV BG-23-41098 28.07.2023 08:05:03 0,000
2065 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27308 28.07.2023 08:05:10 0,000
2066 0,000  ANATOLY ATANASOV BG-23-018276 28.07.2023 08:05:13 0,000
2067 0,000  EMIL KOSTOV BG-23-37201 28.07.2023 08:05:18 0,000
2071 0,000  NESKO HASANOV BG-23-42711 28.07.2023 08:06:03 0,000
2074 0,000  DANIELA FOTEVA BG-23-25262 28.07.2023 08:06:38 0,000
2076 0,000  DIMITAR DIMITROV BG-23-56021 28.07.2023 08:06:50 0,000
2081 0,000  LEVEN ASENOV BG-23-013772 28.07.2023 08:07:15 0,000
2086 0,000  TEAM SEVDALIN RUSEV BG-23-50358 28.07.2023 08:07:35 0,000
2087 0,000  VICONT & VICONTESA BG-23-11707 28.07.2023 08:07:36 0,000
2094 0,000  BOJURKA NACHEVA BG-23-04610 28.07.2023 08:09:04 0,000
2098 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35068 28.07.2023 08:09:43 0,000
2100 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35174 28.07.2023 08:10:12 0,000
2101 0,000  IVAN & DIMO BG-23-41104 28.07.2023 08:10:37 0,000
2103 0,000  MARK NEWPORT BG-23-002486 28.07.2023 08:10:49 0,000
2113 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27202 28.07.2023 08:11:39 0,000
2117 0,000  MEDJNUN & TIGARA BG-23-40238 28.07.2023 08:11:52 0,000
2121 0,000  VALIO PASTRAKA BG-23-018101 28.07.2023 08:12:03 0,000
2123 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60097 28.07.2023 08:12:12 0,000
2127 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003002 28.07.2023 08:12:18 0,000
2128 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003077 28.07.2023 08:12:24 0,000
2129 0,000  P. MITOV & SG BG-23-04408 28.07.2023 08:12:26 0,000
2132 0,000  IVAN & KOSTA BG-23-003494 28.07.2023 08:12:34 0,000
2135 0,000  MARIO & CHEFO BG-23-014931 28.07.2023 08:12:37 0,000
2136 0,000  VENTSI PIGEONS SPORT BG-23-60860 28.07.2023 08:12:38 0,000
2139 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60088 28.07.2023 08:12:49 0,000
2142 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27331 28.07.2023 08:13:02 0,000
2144 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42770 28.07.2023 08:13:10 0,000
2148 0,000  TEAM DABNIK BG-23-007703 28.07.2023 08:13:31 0,000
2150 0,000  EMIL KOSTOV BG-23-37249 28.07.2023 08:13:39 0,000
2151 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27304 28.07.2023 08:13:51 0,000
2154 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003092 28.07.2023 08:14:15 0,000
2166 0,000  GERI GOCHEVA BG-23-69488 28.07.2023 08:20:18 0,000
2167 0,000  NESKO HASANOV BG-23-42700 28.07.2023 08:20:48 0,000
2168 0,000  NOT ACTIVATED BG-23-66823 28.07.2023 08:21:21 0,000
2176 0,000  CHILINGIROVI LOFT BG-23-61060 28.07.2023 08:21:40 0,000
2188 0,000  DIAN & ROSI FOTEVI BG-23-25278 28.07.2023 08:24:09 0,000
2189 0,000  STOYAN VLAEV BG-23-53996 28.07.2023 08:24:09 0,000
2201 0,000  STEFAN NENCHEV BG-23-03011 28.07.2023 08:26:25 0,000
2206 0,000  NIK BOERS BG-23-004869 28.07.2023 08:28:34 0,000
2220 0,000  MAKSIM KUMANOV BG-23-003001 28.07.2023 08:31:28 0,000
2225 0,000  GEORGI VARBANOV BG-23-002709 28.07.2023 08:31:49 0,000
2232 0,000  GEORGI DIMOV BG-23-57205 28.07.2023 08:31:58 0,000
2241 0,000  NESKO HASANOV BG-23-42705 28.07.2023 08:32:46 0,000
2248 0,000  HUSNU ISMET BG-23-66708 28.07.2023 08:33:30 0,000
2253 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42584 28.07.2023 08:34:29 0,000
2254 0,000  CHILINGIROVI LOFT BG-23-61059 28.07.2023 08:34:29 0,000
2262 0,000  TEAM DABNIK BG-23-008508 28.07.2023 08:35:30 0,000
2272 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27181 28.07.2023 08:36:14 0,000
2277 0,000  ARMY BG-23-30209 28.07.2023 08:36:53 0,000
2283 0,000  IVO SHOPSKI BG-23-64242 28.07.2023 08:39:13 0,000
2288 0,000  AHTER ZAIMOV BELG-23-6064211 28.07.2023 08:41:04 0,000
2289 0,000  TEAM GEORGI & EMIL BG-23-60112 28.07.2023 08:41:45 0,000
2294 0,000  OSMAN REMZI BG-23-59114 28.07.2023 08:53:58 0,000
2295 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35083 28.07.2023 08:54:08 0,000
2296 0,000  OSMAN REMZI BG-23-59111 28.07.2023 08:54:10 0,000
2302 0,000  PETAR & KIRIL RAPONSKI BG-23-27213 28.07.2023 09:13:40 0,000
2304 0,000  HRISTO GALATA BG-23-001903 28.07.2023 09:37:23 0,000
2310 0,000  GULTER OSMANOV BG-23-42749 28.07.2023 09:51:36 0,000
2312 0,000  SKY TEAM & BONCHEV BG-23-12037 28.07.2023 09:58:36 0,000
2316 0,000  CHILINGIROVI LOFT BG-23-61063 28.07.2023 10:23:22 0,000
2323 0,000  IVAN & DIMO BG-23-42079 28.07.2023 14:39:40 0,000
2330 0,000  TEAM SOFIA BG-23-35137 28.07.2023 17:14:32 0,000
2332 0,000  TEAM PLOVDIV BG-23-70066 28.07.2023 18:18:29 0,000
2335 0,000  NURIDIN YSEIN BG-23-42600 28.07.2023 20:00:54 0,000